Včela

Jako genetický zdroj je v programu zařazena  populace včely kraňské, udržovaná ve šlechtitelských chovech pomocí inseminace podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Chovatelské sdružení pro včelu kraňskou:  Český svaz včelařů  http://www.vcelarstvi.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů genetického zdroje včely kraňské (počty inseminovaných matek)

Rok 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
počet matek 393 354 395 401 387 373 336 379 383 331 306 325 300 268 276  
počet chovů 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6