Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat

Podle zákona č. 154/2000 Sb. byl Ministerstvem zemědělství garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat určen Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, v.v.i., a ustanoven zároveň Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 
Národní referenční středisko
uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat
104 00 Praha 10 – Uhříněves 
tel.: 267 009 650
 http://www.vuzv.cz
Národní koordinátor: Ing. Tomáš Němeček
tel.: 267 009 684, 731 650 807
e-mail: nemecek.tomas@vuzv.cz

Národní referenční středisko je členem Evropského regionálního střediska pro živočišné genetické zdroje (European Regional Focal Point for Farm Animal Genetic Resources, ERFP).

 

Jsme soušástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

NPGZ

Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture

Komise pro genetické zdroje pro výživu a zemědělství je jediným stálým mezivládním orgánem, který se konkrétně zabývá biologickou rozmanitostí pro výživu a zemědělství. Cílem je dosáhnout mezinárodního konsensu o politikách udržitelného využívání a o zachování genetických zdrojů pro výživu a zemědělství a o spravedlivém sdílení výhod plynoucích z jejich využívání.

Komise zahajuje, dohlíží a vede přípravu globálních odvětvových a meziodvětvových hodnocení genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Tato hodnocení se zabývají stavem biologické rozmanitosti a genetickými zdroji v příslušných odvětvích spolu s jejich využíváním, hnacími silami, které přispívají k jejich erozi, a výzvami a příležitostmi spojenými s jejich udržitelným zachováním a používáním, s cílem přispět k zajištění potravin a výživy. Celosvětové hodnocení se připravuje prostřednictvím participativních procesů řízených jednotlivými zeměmi.

V reakci na hlavní nedostatky a výzvy zjištěné v globálních hodnoceních může Komise rozhodnout, že bude souhlasit s politickými reakcemi, jako jsou globální akční plány, pomocí nichž se vlády zavazují přijmout opatření na podporu ochrany a udržitelného využívání biologické rozmanitosti a genetických zdrojů v jejich odvětví. Provádění těchto politických nástrojů monitorují země prostřednictvím Komise, která na základě výsledků implementace vytváří nové globální hodnocení odvětví přibližně každých deset let.

European Regional Focal Point for Farm Animal Genetic Resources

Evropské regionální středisko  pro živočišné genetické zdroje (ERFP) je regionální platforma pro podporu zachování a udržitelné využívání živočišných genetických zdrojů
Sdružuje evropské národní koordinátory a pracuje podle jimi schváleného mandátu - zprostředkuje spolupráci, koordinaci práce a výměny informací a zkušeností mezi různými evropskými zeměmi a vládními a nevládními organizacemi.

Cíle ERFP jsou následující:

•    podpora chovu in situ, zachování ex situ a udržitelného využívání AnGR v evropských zemích.
•    podpora provádění Globálního akčního plánu pro AnGR v Evropě.
•    rozvíjení a udržování pravidelných kontaktů a výměna informací horizontálně mezi evropskými
národními středisky,  EAAP i vertikálně s globálním kontaktním střediskem FAO v Římě organizování regionálních projektů výzkumu, workshopů a národního programu pro AnGR v rámci evropského regionu.
Činnost je řízena Řídícím výborem, tvořeným volenými zástupci regionů (západní, severní, střední a jižní/jihovýchodní Evropa) na období tří let. Všechny aktivity střediska jsou financovány z členských příspěvků jednotlivých zemí.

Výkonný sekretariát je spolufinancovaný hostitelskou zemí (pro období 2019 – 2022  na Institutu hospodářských zvířat Paříž, Francie).