STRATEGIE OCHRANY GENETICKÝCH ZDROJŮ

Globální strategie pro management genetických živočišných zdrojů

Komise genetických zdrojů FAO iniciovala v roce 1999 zpracování globální Zprávy o stavu světových GZ hospodářských zvířat (SoW - State of the World´s Animal Genetic Resources). Národní zpráva České republiky byla zpracována v roce 2003 za účasti příslušných chovatelských svazů, sdružení, univerzit a výzkumných ústavů.
První etapa procesu byla završena v roce 2005 dokončením národních zpráv z více než 170 zemí. Souhrnná globální zpráva, včetně strategických priorit formulovaných na základě analýz těchto národních zpráv, byla projednána roce 2007 během první Globální technické konference o genetických živočišných zdrojích v Interlaken (Švýcarsko). Na jejím základě byl formulován a přijat  Globální akční plán FAO pro genetické zdroje hospodářských zvířat.
Plán má čtyři oblasti strategických  priorit:
 • Inventarizaci a charakterizaci genetických zdrojů  a monitoring trendů vývoje a s ním spojených rizik
 • Udržitelné využívání a rozvoj genetických zdrojů
 • Konzervace v přirozených podmínkách (in situ) a v genoanách (ex situ) 
 • Stanovení politiky využívání genetických zdrojů, budování kapacit pro jejich naplnění

  Pro naplnění globálního plánuegie vyvinula FAO komunikační a informační systém DAD-IS (Domestic Animal Diversity Information System,  dad.fao.org). DAD-IS je otevřen všem, nevládním organizacím, výzkumníkům, vzdělávacím institucím státním správám i mezinárodním organizacím

  • zveřejňuje informace a data poskytnutá jednotlivými státy
  • poskytuje vodítka a metodiky pro management genetických zdrojů (Primary Guideines, Secondary guidelines)
  • doporučuje požívání standardních metodiky pro popis a charakterizaci GZ (MODAD – mikrosatelitní markery)
  • shromažďuje rozsáhlou elektronickou knihovnu a databázi kontaktů
  • tvoří fórum pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů

  Součásti strategie ochrany

  Inventarizace, charakterizace a dokumentace
  Předpokladem účelného využívání a účinné ochrany genetických zdrojů je dokonalý přehled o nich. Výchozím bodem je proto jejich inventarizace, popis jejich znaků a vlastností pomocí standardních deskriptorů a uchování těchto dat v databázi. Z těchto dat se následně sestrojí indikátory, jejichž pravideným vyhodnocováním lze usuzovat na vývoj plemene a nastavit úroveň ochranných opatření.

  Česká republika je povinna poskytovat a průběžně inovovat tato data v rámci globálního informačního systému FAO – DADIS (Domestic Animal Diversity Information System) resp. regionálního evropského systému EFABIS (European Farm Animal Biodiversity Information System).


  Metody ochrany

  Za základní způsob ochrany se považuje metoda in situ, tj. přímo v produkčních systémech, která umožňuje přirozený vývoj plemen adaptací na měnící se přírodní i technologické podmínky prostředí. Cílem šlechtění a udržování populací genetických zdrojů in situ je jejich udržitelný rozvoj.
  Tam, kde z různých důvodů není ochrana v produkčních systémech možná, nastupuje ochrana ex situ (zooparky, propagační expozice, ekologická centra atd.). Možnosti těchto center jsou však omezené a ochrana vyžaduje složitější koordinaci.
  Formou ochrany ex situ je ochrana in vitro, která by měla být doplňkem metody in situ, zejména jako pojistka pro krizové situace, ale také s výhledem budoucího využívání biotechnologických metod (klonování, přenosy nebo eliminace genů). Nejběžnější in vitro technikou je uchovávání spermatu a embryí v hluboce zmrazeném stavu (kryokonzervace). Pro některé druhy (drůbež, králíci) však zatím neumožňuje dlouhodobou konzervaci, nebo kvalita uloženého materiálu po rozmrazení nedosahuje potřebných parametrů zajišťujících úspěšné použití. Proto se uchovávají i ostatní materiály, které v budoucnu umožní rekonstrukci nebo regeneraci jedince – somatické, blastodermální nebo spermatogoniální buňky.
  Hluboce zmrazené materiály a dále rovněž DNA získaná z krve nebo jiných tkání zvířat, která se používá k molekulárně-genetickým studiím, jsou uchovávány v genobankách.

 
?>