Úloha národního střediska

Národní středisko dohlíží na vývoj a uvádění do praxe Národního programu genetických zdrojů

 • monitoruje stav a vývoj populací genetických zdrojů za pomoci standardních mezinárodních metod a indikátorů
 • analyzuje výsledky a v případě ohrožení genetických zdrojů zpracovává krizové plány, komunikuje s institucemi a orgány zodpovědným za tvorbu příslušných legislativ, politik a strategií
 • poskytuje data a informace o genetických zdrojích do mezinárodních databází
 • zajišťuje odborné aktivity spojené s uchováním genetických zdrojů (kryokonzervaci reprodukčního materiálu, sběr vzorků a jejich analýzy pro účely charakterizace plemen, zpracování šlechtitelských programů)
 • zjišťuje potřebu budování technických a personálních kapacit nutných pro řízení genetických zdrojů a organizuje různé formy zvyšování těchto kapacit (školení, tréninky, workshopy)
 • podporuje výzkumné projekty k získání znalostí potřebných pro efektivní řízení a využití genetických zdrojů
 • poskytuje technickou a odbornou podporu chovatelským sdružením, která zodpovídají za jednotlivé genetické zdroje a v souladu se svými potřebami rozhodují a způsobu jejich využívání
 • buduje efektivní vazby mezi jednotlivými účastníky Národního programu, které jsou základem jeho úspěchu
 • dohlíží na dodržování principů a zásad souvisejících s využíváním a ochranou genetických zdrojů, ve smyslu Nagojského protokolu, tj. usnadnění přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivé rozdělováním přínosů plynoucích z jejich využívání
 • zastupuje Českou republiku v příslušných mezinárodních institucí  (Komise genetických zdrojů  FAO, CBD) a zajišťuje realizaci aktivit plynoucích z přijatých mezinárodních závazků a  zajišťuje fungující vazby v rámci mezinárodních pracovních skupin a networků
 • zprostředkovává finanční podporu chovatelům genetických zdrojů poskytovanou Ministerstvem zemědělství
 • vydává materiály a organizuje aktivity sloužící ke zvyšování veřejné informovanost