Národní program

Aktivity v rámci Národního programu jsou dány Rámcovou metodikou

Co je to Národní program?
Program ochrany genofondu původních plemen se datuje od roku 1994, kdy byla na popud prof. Máchy z brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity zpracována studie o vývoji a současném stavu původních druhů a plemen hospodářských zvířat. Tato studie se stala základem návrhu výzkumného projektu s názvem „Národní program uchování a využití genových zdrojů hospodářských zvířat“, řešeného v období 1995-1998 ve VÚŽV v Praze – Uhříněvsi. Výstupem projektu byla identifikace původních plemen a jejich lokalizace, shromáždění jejich dat jako základu pro budoucí databanku a návrh opatření k jejich uchování nebo regeneraci. Česká republika se tak aktivně připojila ke globálnímu programu Dohody o biologické rozmanitosti a FAO (FAO Global Programmes for Management of Genetic Resources).

Činnost spojená s programem byla jako jedna z priorit Ministerstva zemědělství  zařazena mezi podporované programy. Rychlý rozvoj dané problematiky ve světovém měřítku vedl k transformaci tohoto podpůrného programu ve standardní a komplexní Národní program ochrany genetických zdrojů pro zemědělství (2003). Mezi jeho úkoly patřila už nejen záchrana, ale udržitelný rozvoj - tj. nalezení udržitelných způsobů využití genetických zdrojů.

Na základě novely zákona o plemenitbě (Zákon 154/2006 Sb.) byl v roce 2012 Národní program pro období 2012-2016 inovován. Inovace zavedla opatření umožňující monitorování vývoje chráněných genetických zdrojů, zahrnuje indikátory pro včasnou výstrahu, zřízení genobanky. Program má platnost pět let, po této době je inovován v souladu s potřebami genetických zdrojů.

http://eagri.cz/public/web/file/552763/Narodni_program_konzervace_FINAL.pdf

Která plemena Národní program zahrnuje?

Národní program zahrnuje plemena:

skot česká červinka
český strakatý skot (původní populace bez podílu zušlechťujících červenostrakatých plemen)
kozy bílá krátkosrstá koza
hnědá krátkosrstá koza
ovce šumavská ovce
původní (nezušlechtěná) valašská ovce
koně huculský kůň
starokladrubský kůň
slezský norický kůň
českomoravský belgický kůň
prasata přeštické černostrakaté prase
drůbež česká slepice zlatá kropenatá
česká husa
česká husa s chocholkou
králíci moravský bílý hnědooký
český luštič
moravský modrý
český strakáč
český albín
český červený
černopesíkatý
nutrie česká standardní
moravská stříbrná
přeštická vícebarevná
ryby kapr
pstruh duhový
pstruh potoční
lín
sumec
síh maréna
síh peleď
jeseter
vyza
včely včela kraňská

 

Jak se stát účastníkem Národního programu ? (formulář pro přihlášení)
Zájemce o chov plemen zařazených do Národního programu  se seznámí s metodikou uchování daného plemene a předem zváží své technologické možnosti, personální kapacity a další okolnosti nezbytné pro komplexní dodržování této metodiky. Technologie, ustájení a výživa zvířat musí odpovídat požadavkům na plnou realizaci a manifestaci genofondu.
Žadatel o zařazení do Národního programu musí splňovat podmínky §14 novely zákona č.154/2000 Sb., (v úplném znění jako zákon č. 344/2006 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášky č.447/2006 Sb., jejíž součástí je i příslušný formulář žádosti
Každoroční uzávěrka přihlášek je k 30. červnu.  Žádost o zařazení do Národního programu odesílá žadatel na příslušný svaz (přehled Svazů). Po zařazení obdrží účastník registrační číslo, kterým se bude například přihlašovat o dotační podporu chovu. Zařazení platí po dobu pěti let, poté je možné opakovaně žádat o prodloužení na dalších pět let.
Neplnění příslušných ustanovení zákona, vyhlášky a Metodiky je považováno za závažné nedostatky, které vedou k vyřazení chovu z Národního programu.
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-154