Dokumentace a inventarizace

Dokumentace genetických zdrojů je jednou ze základních komponent systému jejich ochrany.

Určený soubor dat o genetickém zdroji shromažďují chovatelé a pravidelně je předávají Národnímu středisku, které je zaznamenává do databáze Národního programu. Další data získává Národní středisko od uznaných chovatelských sdružení a z informačního systému ústřední evidence. Tato data slouží k průběžnému monitorování stavu populací zařazených do genetických zdrojů, nutnému pro včasné rozeznání rizika možného ohrožení a k dalším analýzám – například pro posouzení vývoje jeho vlastností a charakteristických znaků.

V rámci mezinárodních dohod se Česká republika zavázala tato data poskytovat pravidelně o všech plemenech vyskytujících se na území ČR do globálního informačního systému FAO-DADIS Data se do něj přenáší prostřednictvím  evropského sytému EFABIS, který eviduje i data specifická pro podmínky evropských systémů chovu - http://efabis.tzv.fal.de/

Komunikační a informační systém DAD-IS (Domestic Animal Diversity Information System,  fao.org/dad-is). DAD-IS je otevřen všem, nevládním organizacím, výzkumníkům, vzdělávacím institucím státním správám i mezinárodním organizacím

  • zveřejňuje informace a data poskytnutá jednotlivými státy
  • poskytuje vodítka a metodiky pro management genetických zdrojů
  • doporučuje požívání standardních metodiky pro popis a charakterizaci GZ
  • shromažďuje rozsáhlou elektronickou knihovnu a databázi kontaktů
  • tvoří fórum pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů