Úloha národního střediska


 • Národní středisko dohlíží na vývoj a uvádění do praxe plánů řízení genetických zdrojů

 • monitoruje stav a vývoj populací genetických zdrojů za pomoci standardních meziárodních metod a indikátorů
  analyzuje výsledky a podává informace národním orgánům, zodpovědným za tvorbu příslušných legidslativ, politik a strategií

 • poskytuje data a informace o genetických zdrojích do mezinárodních databází

 • zpracovává krizové plány a komunikuje s příslušnými orgány státní správy v případě ohrožení genetických zdrojů

 • zajišťuje odborné aktivity spojené s uchováním genetických zdrojů (kryokonzervaci reprodukčního materiálu, sběr vzorků a jejich analýzy pro účely charakterizace plemen,

 • zjišťuje potřebu budování technických a personálních kapacit nutných přo řízení genetických zdrojů

 • organizuje různé formy zvyšování těchto kapacit (školení, tréninky, workshopy)

 • iniciuje výzkumné projekty k získání znalostí potřebných pro efektivní řízení a využití genetických zdrojů

 • poskytuje technickou a odbornou podporu organizacím, které zodpovídají za jednotlivé genetické zdroje a v souladu se svými potřebami rozhodují a způsobu jejich využívání

 • buduje efektivní vazby mezi jednotlivými účastníky Národního programu, které jsou základem jeho úspěchu

 • dohlíží na dodržování zákonných principů a zásad souvisejících s využíváním a ochranou genetických zdrojů, zajištěním přístupu k nim a spravedlivým rozdělováním přínosů plynoucích z jejic využívání

 • zprostředkovává kontakty s FAO a CBD a zajišťuje realizaci aktivit plynoucích z přijatých mezinárodních závazkům

 • zprostředkovává finanční podporu chovatelům genetických zdrojů poskytovanou Ministerstvem zemědělství

 • vydává materiály a organizuje aktivity sloužící ke zvyšování veřejné informovanost

 • zajišťuje fungující vazby v rámci mezinárodních pracovních skupin a networků

 • zastupuje Českou republiku v příslušných mezinárodních institucí

 • účastní se regionálních a globálních mezinárodních programů ochrany světového dědictví genetických živočišných zdrojů
dokumenty ke stažení (pdf)
• 15. 04. 2016

Výroční zpráva GZ 2015

• 15. 04. 2016

Prezentace garantů Rada GZ 2016
(ZIP - 50 MB)

• 18. 04. 2015

Rada GZ 2015 - prezentace MZe

• 01. 04. 2015

Výroční zpráva GZ 2014

• 01. 06. 2014

Přihlášení do Národního programu

• 01. 04. 2014

Výroční zpráva GZ 2013

• 01. 01. 2014

Výroční zpráva GZ 2012

• 01. 01. 2014

Výroční zpráva GZ 2011

• 10. 08. 2011

Prováděcí vyhláška 447/2006 k zákonu o šlechtění
a vyhláška 448/2006 o genetických zdrojích
(Včetně vzoru přihlášky - na str. 6171)

• 08. 08. 2011

Národní program GZ

plánované akce - termíny
• 01. 01. 2013

Individuální žádosti ověřené příslušným chovatelským sdružením (svazem, asociací) a souhrnnou žádost je nutné doručit do Národního referenčního střediska VÚŽv v.v.i. nejpozději 15.10. 2014 pro plemena ovcí, koz a koní, pro všechny ostatní GZ zvířat, ryb a včel nejpozději 30.9.2014

 
?>