DATABÁZE

Dokumentace genetických zdrojů je jednou ze základních komponent systému jejich ochrany.

Určený soubor dat o genetickém zdroji shromažďují chovatelé a pravidelně je předávají Národnímu středisku, které je zaznamenává do databáze Národního programu. Další data získává Národní středisko od uznaných chovatelských sdružení a z informačního systému ústřední evidence. Tato data slouží k průběžnému monitorování stavu populací zařazených do genetických zdrojů, nutnému pro včasné rozeznání rizika možného ohrožení a k dalším analýzám – například pro posouzení vývoje jeho vlastostí a charakteristických znaků.
V rámci mezinárodních dohod se Česká republika zavázala tato data poskytovat pravidelně do globálního informačního systému FAO-DADIS, resp. evropského sytému EFABIS.

FAO-DADIS :   http://dad.fao.org/

EFABIS:   http://efabis.tzv.fal.de/ 
?>